Facebook

II Rodzinny Bieg św. Maksymiliana – Regulamin 2021

O BIEGU      ZAPISY

II Rodzinny Bieg św. Maksymiliana

Sanok, 11 września 2021 r.

I Cel imprezy

 1. Popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Podkarpacia i miasta Sanoka.
 4. Budowanie postawy fair play.
 5. Integracja społeczności sanockiej.
 6. Tworzenie środowiska sprzyjającego budowaniu więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu i zdrową rywalizację.
 7. Rozpowszechnianie idei i wartości, którymi żył św. Maksymilian Maria Kolbe.

II Organizator

Rektorat św. Maksymiliana w Sanoku

III Partnerzy

ZHP w Sanoku, ZHR w Sanoku, Strzelec

IV Kontakt

Dyrektor Pielgrzymki:                ks. Michał Kozak – tel. 723 404 313
Koordynator Pielgrzymki:         Dorota Trudzik – tel. 509 309 861
Strona Biegu:                                maksymilian.przemyska.pl/bieg
E-mail:                                           biegmaksymiliana@gmail.com

V Termin i miejsce

 1. Rodzinny Bieg św. Maksymiliana odbędzie się 11 września 2021 roku (sobota), godz. 12:00
 2. Start i meta biegu: Plac przy kaplicy św. Maksymiliana w Sanoku, ul. Zagrody 10
 3. Długość trasy: 2, 5 lub 10 km
 4. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona

VI Trasa

2 km

5 km

10 km

VII Warunki uczestnictwa

 1. Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie zawiera deklarację, że uczestnik Biegu jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w takich zawodach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu własnego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 2. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie i zgodę na udział w Biegu podpisuje opiekun prawny zawodnika.
 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły/firmy/klubu, roku urodzenia i miejscowości zamieszkania na publikowanych listach zawodników.
 4. W Biegu mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, w tym także niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich (wózki tylko na trasie 2 km).

Karta zawodnika wraz z oświadczeniem do pobrania TUTAJ – prosimy uzupełnić wszystkie dane z wyjątkiem numeru startowego.

VIII Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów będzie otwarte 11 września (tylko w dniu zawodów) w godz. 9.00-11.00 na placu przy plebani, ulica Zagrody 10.
 2. Zapisy w Biurze Zawodów możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i nie zamkniętej listy zawodników.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości (w wypadku uczniów i studentów, duchownych i służb mundurowych – stosownej legitymacji). W przypadku osób niepełnoletnich wydanie pakietu i udział w biegu będzie możliwe za okazaniem zgody (oświadczenia) opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.
 4. Numer startowy nie może być scedowany na innego zawodnika pod karą dyskwalifikacji.

IX Zapisy i opłaty

 1. Zapisy trwają od 10 czerwca do 9 września 2021 r.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej firmy mierzącej czas – TimeKeeper.
 3. Pierwszeństwo do otrzymania pełnego pakietu startowego mają osoby zweryfikowane przez firmę mierzącą czas!
 4. Wysokość opłaty startowej: 10 zł (2 i 5 km), 20 zł (10 km).
 5. Dzieci poniżej piątego roku życia i dorośli powyżej 65 roku życia, renciści oraz osoby niepełnosprawne zwolnione są z opłaty startowej.
 6. Opłaty należy składać drogą elektroniczną lub osobiście do ks. Michała Kozaka (po wcześniejszym zapisaniu się na stronie Biegu).

X Pakiet startowy

 1. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet, na który składają się:
 • okolicznościowy medal na mecie,
 • materiały informacyjne,
 • worek na depozyt,
 • numer startowy + agrafki,
 • chip zwrotny do pomiaru czasu
 • posiłek regeneracyjny po ukończeniu Biegu
 • punkt żywieniowy na trasie 10 km
 1. Pełne pakiety gwarantujemy dla 150 zawodników.

XI Pomiar czasu i limity czasu

 1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 2. Oficjalnym czasem jest czas netto.
 3. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu – 30 minut (2 km), 60 min (5 km), 90 min (10 km)
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy.
 5. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do regulaminu przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.

XII Klasyfikacja

Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja duchowieństwa i osób konsekrowanych

Klasyfikacja służb mundurowych

Klasyfikacja osób niepełnosprawnych

Klasyfikacja najliczniejszej szkoły

Kategorie wiekowe – Bieg 2 km:

 1. K i M 5 – 5-7 lat
 2. K i M 8 – 8-10 lat
 3. K i M 11 – 11-14 lat
 4. K i M 15 – 15-19 lat
 5. K i M 20 – 20-34 lat
 6. K i M 35 – 35-50 lat
 7. K i M 50 – 50-69 lat
 8. K i M 70 – 70+

Kategorie wiekowe – Bieg 5 i 10 km:

 1. K i M 15 – 15-19 lat
 2. K i M 20 – 20-34 lat
 3. K i M 35 – 35-50 lat
 4. K i M 50 – 50-69 lat
 5. K i M 70 – 70+

XIII Nagrody

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma medal.
 2. Nagrody w poszczególnych kategoriach będą uzależnione od aktualnych możliwości finansowych Organizatora.
 3. Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych. Nagrody nie dublują się.
 4. Gala rozpocznie się ok. godz. 15.00 w ogrodzie przy Kaplicy św. Maksymiliana (ul. Zagrody 10, Sanok).

XIV Szatnie i depozyt

 1. Szatnie w Biurze Zawodów.
 2. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie (Biuro Zawodów) będzie znajdował się w okolicy mety i będzie miejscem wydawania rzeczy osobistych zawodników zapakowanych do worków (dostarczonych wcześniej przez organizatora).
 3. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
 4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez nieupoważnioną osobę.
 5. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych.

XV Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 2. Bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu ulicznym. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 5. Przewidywany limit zawodników 250 osób.
 6. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji.
 8. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 9. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 11. Zabrania się używania na trasie Biegu jakichkolwiek pojazdów poza pojazdami organizatora.
 12. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Wojska, Służb Medycznych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

Planowany program II Biegu Rodzinnego św. Maksymiliana (sobota, 11 września 2021 r.):

 • 9:00-11:00 – Biuro Zawodów (plac przy Kaplicy św. Maksymiliana, ul. Zagrody 10)
 • 12:00 – rozpoczęcie Biegu – wszyscy biegacze zbierają się na starcie na wspólną modlitwę i rozgrzewkę
 • 14:30 – Gala Zwycięzców – nagrodzenie najszybszych zawodników i drużyn, wspólny posiłek

 

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Biegu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Sanok, 2021-09-04

Dyrektor II Biegu Rodzinnego św. Maksymiliana

Michał Kozak