Facebook

Konkurs plastyczny dla szkół

Regulamin Konkursu Plastycznego

Życie i działalność świętego Maksymiliana Marii Kolbego w 80 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci” przedstawionego poprzez formy plastyczne dla uczniów wszystkich rodzajów szkół

I Patronat

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
Wydział Nauki Katechetycznej Archidiecezji Przemyskiej

II Organizator

 • Rektorat św. Maksymiliana Kolbego w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Edukacji Narodowej w Sanoku

III Cele konkursu

 • Szerzenia znajomości postaci wybitnego Polaka, duchownego i działacza społecznego Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w 80 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci;
 • Przygotowanie do rocznicy 100-lecia ukazania się pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej”;
 • Promocja pracy katolickiej;
 • Popularyzacja działań artystycznych oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej u dzieci;
 • Promocje kultury chrześcijańskiej i regionalnej;
 • Inspirowanie do podejmowania stylu bycia opartego na uznawaniu wzorców osobowych, autorytetów powszechnie uznawanych wartościach;
 • Motywowanie do dzielenia się świadectwem z życia opartego na twórczych celach dążeniach, naśladowaniu pozytywnych postaci;
 • Zachęta do odkrywania w sylwetkach osobowych wielkich osobowości, niezwykłych cech, zalet, form aktywności wyzwalających pragnienie korekty własnego życia.

IV Warunki uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich rodzajów szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych:
   • I grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej.
   • II grupa – klasy 4-8 szkoły podstawowej.
   • III grupa – klasy szkół ponadpodstawowych
   • IV grupa – klasy policealne
 • Organizatorzy oczekują prac wyłącznie indywidualnych. Dopuszczalny format A4, A3 lub formy przestrzenne. Technika prac dowolna. Każda praca powinna być opisana na odwrocie metryczką (ZAŁĄCZNIK)
 • Każda szkoła składa maksymalnie po 5 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej. Prace należy wysyłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres: Rektorat św. Maksymiliana w Sanoku, ul. Zagrody 10, 38-500 Sanok
 • Termin nadsyłania prac mija 16 kwietnia 2021 r.
 • Każdy uczestnik przesyła wraz z pracą podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ZAŁĄCZNIK)

V Ocena i nagrody

 • Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi do Konkursu, wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej i osoby wyróżnione w Konkursie.
 • Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych tekstów.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu. Dodatkowo z wybranych prac zostanie przygotowana wystawa w I Liceum Ogólnokształcącym i Kaplicy św. Maksymiliana w Sanoku

VI Wykorzystanie prac nagrodzonych

 • Organizator nie zwraca prac nadsyłanych na konkurs.
 • Nadesłanie w terminie pracy zgodnej z warunkami Konkursu jest równoznaczne
  z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu i jego postanowień oraz oświadczeniem, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnieniem organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
 • Poprzez wysłanie pracy na Konkurs autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów wszelkie autorskie, prawa majątkowe dotyczące nadesłanych prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs,
  z jednoczesnym podaniem danych autora.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 723-404-313 lub drogą mailową: xmkozak@gmail.com (ks. Michał Kozak)

VII Zakończenie konkursu

Termin uroczystego zakończenia konkursu, otwarcia wystawy prac wyróżnionych i rozdania nagród nastąpi w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku w dniu 28 kwietnia 2021 roku w rocznicę święceń kapłańskich świętego Maksymiliana (o dokładnej godzinie poinformuje Organizator, wszystko zależne będzie od panującej sytuacji pandemicznej)

VIII Konkurs wiedzy

Organizator przewiduje także Konkurs wiedzy o św. Maksymilianie, który w związku z obecnym stanem pandemicznym planowany jest na rok szkolny 2021/2022. Informacja pojawi się
w późniejszym czasie.

IX Patronat medialny nad konkursem

Rycerz Niepokalanej, Mały Rycerzyk Niepokalanej, Radio Niepokalanów, Radio FARA.

ORGANIZATORZY

Rektor Kaplicy św. Maksymiliana w Sanoku
I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

ZAŁĄCZNIKI do pobrania

Klauzula informacyjna

 1.  Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Zagrody 1, 38-500 Sanok, e-mailowo: dyrekcja@1losanok.ploraz telefonicznie: +48 13 46 32 507
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Łakoś, z którym można się skontaktować e-mailowo: lakos@gmail.com. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Sanok, dnia 23 lutego 2021 roku

INSPIRACJE: